Reproductive toxicity of brazilein in ICR mice.

Yuan, Zhi-Yi; Lei, Fan; Chai, Yu-Shuang; Wu, Hao; Zhao, Shuang; Wang, Yu-Gang; Feng, Tian-Shi; Li, Hui-Ying; Li, Hui-Yu; Zhan, Hong-Lei; Xing, Dong-Ming; DU, Li-Jun.
Chin J Nat Med; 14(6): 441-8, 2016 Jun.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-27473962