Brazilein inhibits neuronal inflammation induced by cerebral ischemia and oxygen-glucose deprivation through targeting NOD2 expression.

Yan, Xiao-Jin; Chai, Yu-Shuang; Yuan, Zhi-Yi; Wang, Xin-Pei; Jiang, Jing-Fei; Lei, Fan; Xing, Dong-Ming; DU, Li-Jun.
Chin J Nat Med; 14(5): 354-62, 2016 May.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-27478098