Edible Ginger-derived Nano-lipids Loaded with Doxorubicin as a Novel Drug-delivery Approach for Colon Cancer Therapy.

Zhang, Mingzhen; Xiao, Bo; Wang, Huan; Han, Moon Kwon; Zhang, Zhan; Viennois, Emilie; Xu, Changlong; Merlin, Didier.
Mol Ther; 24(10): 1783-1796, 2016 10.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-27491931