Juxtapapilární divertikl duodena jako prícina pankreatobiliárních potízí - kazuistika a prehled literatury.

Trna, J; Penka, I; Buliková, B; Zboril, V; Novotný, I.
Rozhl Chir; 95(7): 294-7, summer 2016.
Artigo em Tcheco | MEDLINE | ID: mdl-27523179