Direct detection of Helicobacter pylori in biopsy specimens using a high-throughput multiple genetic detection system.

Zhang, Yanmei; Wang, Shiwen; Hu, Binjie; Zhao, Fuju; Xiang, Ping; Ji, Danian; Chen, Fei; Liu, Xiaoli; Yang, Feng; Wu, Yong; Kong, Mimi; Nan, Li; Miao, Yingxin; Jiang, Wenrong; Fang, Yi; Zhang, Jinghao; Bao, Zhijun; Olszewski, Michal A; Zhao, Hu.
Future Microbiol; 11: 1521-1534, 2016 12.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-27599152