Grafting polyethylenimine with quinoline derivatives for targeted imaging of intracellular Zn(2+) and logic gate operations.

Pan, Yi; Shi, Yupeng; Chen, Junying; Wong, Chap-Mo; Zhang, Heng; Li, Mei-Jin; Li, Cheuk-Wing; Yi, Changqing.
Mater Sci Eng C Mater Biol Appl; 69: 561-8, 2016 Dec 01.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-27612748