Comparison of the Wells score with the revised Geneva score for assessing pretest probability of pulmonary embolism in hospitalized elderly patients.

Ma, Yuxia; Huang, Jiale; Wang, Yuliang; Wu, Tongwei; Cai, Danxian; Liu, Yanna; Wu, Qijing; Hui, Jialiang; Shi, Yan.
Eur J Intern Med; 36: e18-e19, 2016 Dec.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-27650507