Validation of a High-Throughput Multiplex Genetic Detection System for Helicobacter pylori Identification, Quantification, Virulence, and Resistance Analysis.

Zhang, Yanmei; Zhao, Fuju; Kong, Mimi; Wang, Shiwen; Nan, Li; Hu, Binjie; Olszewski, Michal A; Miao, Yingxin; Ji, Danian; Jiang, Wenrong; Fang, Yi; Zhang, Jinghao; Chen, Fei; Xiang, Ping; Wu, Yong; Zhao, Hu.
Front Microbiol; 7: 1401, 2016.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-27656172