Complete Genome Sequence of Streptomyces clavuligerus F613-1, an Industrial Producer of Clavulanic Acid.

Cao, Guangxiang; Zhong, Chuanqing; Zong, Gongli; Fu, Jiafang; Liu, Zhong; Zhang, Guimin; Qin, Ronghuo.
Genome Announc; 4(5)2016 Sep 22.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-27660792