Effects of Angelica dahurica on obesity and fatty liver in mice.

Lu, Xi; Yuan, Zhi-Yi; Yan, Xiao-Jin; Lei, Fan; Jiang, Jing-Fei; Yu, Xuan; Yang, Xiu-Wei; Xing, Dong-Ming; DU, Li-Jun.
Chin J Nat Med; 14(9): 641-652, 2016 Sep.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-27667509