Evaluation of multiple primary and combination screening strategies in postmenopausal women for detection of cervical cancer in China.

Holt, Hunter K; Zhang, Li; Zhao, Fang-Hui; Hu, Shang-Ying; Zhao, Xue-Lian; Zhang, Xun; Pan, Qin-Jing; Zhang, Wen-Hua; Smith, Jennifer S; Qiao, You-Lin.
Int J Cancer; 140(3): 544-554, 2017 Feb 01.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-27727464