Epidemiological and etiological characteristics of herpangina and hand foot mouth diseases in Jiangsu, China, 2013-2014.

Yao, Xin; Bian, Lian-Lian; Lu, Wei-Wei; Li, Jing-Xin; Mao, Qun-Ying; Wang, Yi-Ping; Gao, Fan; Wu, Xing; Ye, Qiang; Li, Xiu-Ling; Zhu, Feng-Cai; Liang, Zhenglun.
Hum Vaccin Immunother; 13(4): 823-830, 2017 04 03.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-27768527