NEAT1 modulates herpes simplex virus-1 replication by regulating viral gene transcription.

Wang, Ziqiang; Fan, Ping; Zhao, Yiwan; Zhang, Shikuan; Lu, Jinhua; Xie, Weidong; Jiang, Yuyang; Lei, Fan; Xu, Naihan; Zhang, Yaou.
Cell Mol Life Sci; 74(6): 1117-1131, 2017 03.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-27783096