Rapid and sensitive detection of Zika virus by reverse transcription loop-mediated isothermal amplification.

Wang, Xuan; Yin, Fenggui; Bi, Yuhai; Cheng, Gong; Li, Jing; Hou, Lidan; Li, Yunlong; Yang, Baozhi; Liu, Wenjun; Yang, Limin.
J Virol Methods; 238: 86-93, 2016 Dec.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-27793644