Cell migration microfluidics for electrotaxis-based heterogeneity study of lung cancer cells.

Li, Yaping; Xu, Tao; Zou, Heng; Chen, Xiaomei; Sun, Dong; Yang, Mengsu.
Biosens Bioelectron; 89(Pt 2): 837-845, 2017 Mar 15.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-27816579