Genomic Analysis of Phylotype I Strain EP1 Reveals Substantial Divergence from Other Strains in the <i>Ralstonia solanacearum</i> Species Complex.

Li, Peng; Wang, Dechen; Yan, Jinli; Zhou, Jianuan; Deng, Yinyue; Jiang, Zide; Cao, Bihao; He, Zifu; Zhang, Lianhui.
Front Microbiol; 7: 1719, 2016.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-27833603