Long Intergenic Noncoding RNA 00511 Acts as an Oncogene in Non-small-cell Lung Cancer by Binding to EZH2 and Suppressing p57.

Sun, Cheng-Cao; Li, Shu-Jun; Li, Guang; Hua, Rui-Xi; Zhou, Xu-Hong; Li, De-Jia.
Mol Ther Nucleic Acids; 5(11): e385, 2016 Nov 15.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-27845772