A variation in KCNQ1 gene is associated with repaglinide efficacy on insulin resistance in Chinese Type 2 Diabetes Mellitus Patients.

Zhou, Xueyan; Zhu, Jing; Bao, Zejun; Shang, Zhenhai; Wang, Tao; Song, Jinfang; Sun, Juan; Li, Wei; Adelusi, Temitope Isaac; Wang, Yan; Lv, Dongmei; Lu, Qian; Yin, Xiaoxing.
Sci Rep; 6: 37293, 2016 11 18.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-27857189