Bamboo Classification Using WorldView-2 Imagery of Giant Panda Habitat in a Large Shaded Area in Wolong, Sichuan Province, China.

Tang, Yunwei; Jing, Linhai; Li, Hui; Liu, Qingjie; Yan, Qi; Li, Xiuxia.
Sensors (Basel); 16(11)2016 Nov 22.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-27879661