Effects of different doses of 2,3-dimercaptosuccinic acid-modified Fe O nanoparticles on intercalated discs in engineered cardiac tissues.

Mou, Yongchao; Lv, Shuanghong; Xiong, Fei; Han, Yao; Zhao, Yuwei; Li, Junjie; Gu, Ning; Zhou, Jin.
J Biomed Mater Res B Appl Biomater; 106(1): 121-130, 2018 Jan.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-27889952