Transfer of convalescent serum to pregnant mice prevents Zika virus infection and microcephaly in offspring.

Wang, Shuo; Hong, Shuai; Deng, Yong-Qiang; Ye, Qing; Zhao, Ling-Zhai; Zhang, Fu-Chun; Qin, Cheng-Feng; Xu, Zhiheng.
Cell Res; 2016 Dec 06.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-27922617