Application of array-comparative genomic hybridization in tetralogy of Fallot.

Liu, Lin; Wang, Hong-Dan; Cui, Cun-Ying; Wu, Dong; Li, Tao; Fan, Tai-Bing; Peng, Bang-Tian; Zhang, Lian-Zhong; Wang, Cheng-Zeng.
Medicine (Baltimore); 95(49): e5552, 2016 Dec.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-27930557