Mild hypothermia pretreatment protects hepatocytes against ischemia reperfusion injury via down-regulating miR-122 and IGF-1R/AKT pathway.

Xiao, Qi; Ye, Qi Fa; Wang, Wei; Fu, Bi Qi; Xia, Zhi Ping; Liu, Zhong Zhong; Zhang, Xing Jian; Wang, Yan Feng.
Cryobiology; 75: 100-105, 2017 04.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-28093198