Anti-inflammatory effects of Brucea javanica oil emulsion by suppressing NF-κB activation on dextran sulfate sodium-induced ulcerative colitis in mice.

Huang, Yan-Feng; Zhou, Jiang-Tao; Qu, Chang; Dou, Yao-Xing; Huang, Qiong-Hui; Lin, Zhi-Xiu; Xian, Yan-Fang; Xie, Jian-Hui; Xie, You-Liang; Lai, Xiao-Ping; Su, Zi-Ren.
J Ethnopharmacol; 198: 389-398, 2017 Feb 23.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-28119098