Granularity and Laxative Effect of Ultrafine Powder of Dendrobium officinale.

Luo, DanDan; Qu, Chao; Zhang, ZhenBiao; Xie, JianHui; Xu, LieQiang; Yang, HongMei; Li, CaiLan; Lin, GuoSheng; Wang, HongFeng; Su, ZiRen.
J Med Food; 20(2): 180-188, 2017 Feb.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-28146409