Correction to "All-Inorganic Perovskite Solar Cells".

Liang, Jia; Wang, Caixing; Wang, Yanrong; Xu, Zhaoran; Lu, Zhipeng; Ma, Yue; Zhu, Hongfei; Hu, Yi; Xiao, Chengcan; Yi, Xu; Zhu, Guoyin; Lv, Hongling; Ma, Lianbo; Chen, Tao; Tie, Zuoxiu; Jin, Zhong; Liu, Jie.
J Am Chem Soc; 139(7): 2852, 2017 02 22.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-28170230