Urinary metabolites of polycyclic aromatic hydrocarbons, sperm DNA damage and spermatozoa apoptosis.

Yang, Pan; Wang, Yi-Xin; Sun, Li; Chen, Ying-Jun; Liu, Chong; Huang, Li-Li; Lu, Wen-Qing; Zeng, Qiang.
J Hazard Mater; 329: 241-248, 2017 May 05.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-28178639