Novel antioxidants' synthesis and their anti-oxidative activity through activating Nrf2 signaling pathway.

Wu, Jianzhang; Ren, Jiye; Yao, Song; Wang, Jiabing; Huang, Lili; Zhou, Peng; Yun, Di; Xu, Qing; Wu, Shoubiao; Wang, Zhankun; Qiu, Peihong.
Bioorg Med Chem Lett; 27(7): 1616-1619, 2017 04 01.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-28238613