Mutations in Interleukin-10 Receptor and Clinical Phenotypes in Patients with Very Early Onset Inflammatory Bowel Disease: A Chinese VEO-IBD Collaboration Group Survey.

Huang, Zhiheng; Peng, Kaiyue; Li, Xiaoqin; Zhao, Ruiqin; You, Jieyu; Cheng, Xiuyong; Wang, Zhaoxia; Wang, Ying; Wu, Bingbing; Wang, Huijun; Zeng, Huasong; Yu, Zhuowen; Zheng, Cuifang; Wang, Yuesheng; Huang, Ying.
Inflamm Bowel Dis; 23(4): 578-590, 2017 Apr.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-28267044