The immunogenicity and safety of a Hib-MenAC vaccine: a non-inferiority randomized, observer-blind trial in infants aged 3-5 months.

Wang, Yu-Xiao; Tao, Hong; Hu, Jian-Li; Li, Jing-Xin; Dai, Wei-Ming; Sun, Jin-Fang; Liu, Pei; Tang, Jie; Liu, Wen-Yu; Zhu, Feng-Cai.
Expert Rev Vaccines; 16(5): 515-524, 2017 May.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-28277801