Increased subsequent risk of inflammatory bowel disease association in patients with chronic pancreatitis: a nationwide population-based cohort study.

Chen, Yu-Long; Hsu, Chin-Wang; Cheng, Cheng-Chung; Yiang, Giou-Teng; Lin, Chin-Sheng; Lin, Cheng-Li; Sung, Fung-Chang; Liang, Ji-An.
Curr Med Res Opin; : 1-6, 2017 Apr 03.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-28277863