Chronic inflammation confers to the metabolic reprogramming associated with tumorigenesis of colorectal cancer.

Qu, Dingding; Shen, Liangliang; Liu, Shaoqing; Li, Huichen; Ma, Yongzheng; Zhang, Ruohan; Wu, Kaichun; Yao, Libo; Li, Jipeng; Zhang, Jian.
Cancer Biol Ther; : 1-8, 2017 Feb 25.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-28278072

Não foram localizados documentos relacionados