Chronic inflammation confers to the metabolic reprogramming associated with tumorigenesis of colorectal cancer.

Qu, Dingding; Shen, Liangliang; Liu, Shaoqing; Li, Huichen; Ma, Yongzheng; Zhang, Ruohan; Wu, Kaichun; Yao, Libo; Li, Jipeng; Zhang, Jian.
Cancer Biol Ther; 18(4): 237-244, 2017 Apr 03.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-28278072

Não foram localizados documentos relacionados