Effect-enhancing and toxicity-reducing activity of usnic acid in ascitic tumor-bearing mice treated with bleomycin.

Su, Zu-Qing; Liu, Yu-Hong; Guo, Hui-Zhen; Sun, Chao-Yue; Xie, Jian-Hui; Li, Yu-Cui; Chen, Jian-Nan; Lai, Xiao-Ping; Su, Zi-Ren; Chen, Hai-Ming.
Int Immunopharmacol; 46: 146-155, 2017 May.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-28284148