The utility of apoptosis inhibitor of macrophages as a possible diagnostic marker in patients with Crohn's disease.

Ono, Yohei; Kanmura, Shuji; Morinaga, Yuko; Oda, Kohei; Kawabata, Katsuto; Arima, Shiho; Sasaki, Fumisato; Nasu, Yuichirou; Tanoue, Shiroh; Hashimoto, Shinichi; Taguchi, Hiroki; Uto, Hirofumi; Tsubouchi, Hirohito; Ido, Akio.
BMC Gastroenterol; 17(1): 40, 2017 Mar 11.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-28284201