Hydrogen-rich water protects against inflammatory bowel disease in mice by inhibiting endoplasmic reticulum stress and promoting heme oxygenase-1 expression.

Shen, Nai-Ying; Bi, Jian-Bin; Zhang, Jing-Yao; Zhang, Si-Min; Gu, Jing-Xian; Qu, Kai; Liu, Chang.
World J Gastroenterol; 23(8): 1375-1386, 2017 Feb 28.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-28293084

Não foram localizados documentos relacionados