TRPM8 in the negative regulation of TNFα expression during cold stress.

Wang, Xin-Pei; Yu, Xuan; Yan, Xiao-Jin; Lei, Fan; Chai, Yu-Shuang; Jiang, Jing-Fei; Yuan, Zhi-Yi; Xing, Dong-Ming; Du, Li-Jun.
Sci Rep; 7: 45155, 2017 03 23.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-28332601