Micropatterned co-culture of cardiac myocytes on fibrous scaffolds for predictive screening of drug cardiotoxicities.

Liu, Yaowen; Xia, Tian; Wei, Jiaojun; Liu, Qingjie; Li, Xiaohong.
Nanoscale; 9(15): 4950-4962, 2017 Apr 13.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-28382363