Transcriptome Analyses of Two Citrus Cultivars (Shiranuhi and Huangguogan) in Seedling Etiolation.

Xiong, Bo; Ye, Shuang; Qiu, Xia; Liao, Ling; Sun, Guochao; Luo, Jinyu; Dai, Lin; Rong, Yi; Wang, Zhihui.
Sci Rep; 7: 46245, 2017 04 07.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-28387303