NDV-D90 suppresses growth of gastric cancer and cancer-related vascularization.

Sui, Hong; Wang, Kaibing; Xie, Rui; Li, Xi; Li, Kunpeng; Bai, Yuxian; Wang, Xishan; Bai, Bin; Chen, Dan; Li, Jiazhuang; Shen, Baozhong.
Oncotarget; 8(21): 34516-34524, 2017 May 23.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-28388537