Mechanism underlying berberine's effects on HSP70/TNFα under heat stress: Correlation with the TATA boxes.

Jiang, Jing-Fei; Lei, Fan; Yuan, Zhi-Yi; Wang, Yu-Gang; Wang, Xin-Pei; Yan, Xiao-Jin; Yu, Xuan; Xing, Dong-Ming; DU, Li-Jun.
Chin J Nat Med; 15(3): 178-191, 2017 Mar.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-28411686