Synthesis and evaluation of anthranilamide-based derivatives as FXa inhibitors.

Huang, Changjiang; Wang, Wenzhi; Li, Yao; Zhang, Shijun; Meng, Fancui; Xu, Weiren; Yuan, Jing; Chen, Ligong.
Oncotarget; 8(23): 37186-37199, 2017 Jun 06.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-28415603