Midkine promotes hepatocellular carcinoma metastasis by elevating anoikis resistance of circulating tumor cells.

Sun, Bin; Hu, Congli; Yang, Zhibin; Zhang, Xiaofeng; Zhao, Linlin; Xiong, Junye; Ma, Junyong; Chen, Lei; Qian, Haihua; Luo, Xiangji; Shi, Lehua; Li, Jun; Cheng, Xianshuo; Yin, Zhengfeng.
Oncotarget; 8(20): 32523-32535, 2017 May 16.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-28430645