Different effects of (+)­borneol and (­)­borneol on the pharmacokinetics of osthole in rats following oral administration.

Luo, Dan-Dan; Chen, Xiao-Ying; Zhang, Zhen-Biao; Sun, Chao-Yue; Zheng, Yi-Feng; Liu, Yu-Hong; Wang, Xiu-Fen; Wang, Qi; Zhan, Janis Ya-Xian; Su, Zi-Ren.
Mol Med Rep; 15(6): 4239-4246, 2017 Jun.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-28440419