Complete genome sequence of a natural compounds producer, S21.

Fu, Jiafang; Zhong, Chuanqing; Zhao, Zhilong; Zong, Gongli; Cao, Guangxiang.
Genom Data; 12: 116-117, 2017 Jun.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-28491497