Cytomegalovirus infection and atherosclerosis risk: A meta-analysis.

Jia, Yang-Jie; Liu, Jun; Han, Fei-Fei; Wan, Zi-Rui; Gong, Li-Li; Liu, He; Zhang, Wen; Wardell, Thomas; Lv, Ya-Li; Liu, Li-Hong.
J Med Virol; 89(12): 2196-2206, 2017 Dec.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-28513970