Draft Genome Sequence of the Tacrolimus-Producing Bacterium F601.

Zong, Gongli; Zhong, Chuanqing; Fu, Jiafang; Qin, Ronghuo; Cao, Guangxiang.
Genome Announc; 5(20)2017 May 18.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-28522727