Lymphocyte/Monocyte Ratio is a Novel Predictor for Early Stage Extranodal Natural Killer/T-cell Lymphoma, Nasal Type.

Wang, Qiao-Xuan; Li, Shao-Hua; Ji, Bao-Yan; Wang, Han-Yu; Li, Yi-Yang; Feng, Ling-Ling; Chen, Kai; Xia, Yun-Fei; Zhang, Yu-Jing.
J Cancer; 8(6): 1030-1037, 2017.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-28529616

Não foram localizados documentos relacionados