Dietary fiber intake is associated with chronic kidney disease (CKD) progression and cardiovascular risk, but not protein nutritional status, in adults with CKD.

Lu, Lu; Huang, Yan-Feng; Wang, Ming-Qing; Chen, De-Xiu; Wan, Heng; Wei, Lian-Bo; Xiao, Wei.
Asia Pac J Clin Nutr; 26(4): 598-605, 2017.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-28582807