Quantitative profiling of neurotransmitter abnormalities in brain, cerebrospinal fluid, and serum of experimental diabetic encephalopathy male rat.

Han, Xiaowen; Min, Mengjun; Wang, Juan; Bao, Zejun; Fan, Hongbin; Li, Xinyu; Adelusi, Temitope Isaac; Zhou, Xueyan; Yin, Xiaoxing.
J Neurosci Res; 96(1): 138-150, 2018 01.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-28609588