Association of TNFSF13 polymorphisms with IgA nephropathy in a Chinese Han population.

Zhong, Zhong; Feng, Shao-Zhen; Xu, Ri-Cong; Li, Zhi-Jian; Huang, Feng-Xian; Yin, Pei-Ran; Liu, Wen-Ting; Wang, Meng; Shi, Dian-Chun; Zhou, Qian; Yu, Xue-Qing; Li, Ming.
J Gene Med; 19(6-7)2017 Jun.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-28636766